Podmienky

bSmarter
OBCHODNÉ PODMIENKY

Použiteľnosť


Termíny a podmienky uvedené nižšie ("Všeobecné podmienky") sa vzťahujú na Slovenskú verziu predplatenej služby iBainer Premium ("bSmarter" a /alebo "Služba") ponúkanú on - line cez internet od M.E. Media Market Ltd (ďalej len "Media Market ").
Koncový užívateľ požaduje službu bSmarter z Media Market . Táto bude doručená Media Market -om pre Koncových užívateľov prostredníctvom siete akéhokoľvek poskytovateľa mobilnej komunikácie ("Prevádzkovateľ"), s ktorými má Koncový užívateľ predplatné alebo predplatenú - dohodu, internet, web, WAP, SMS, MMS alebo iné prostriedky.

Všeobecné


bSmarter je vzdelávacia krížová platforma zariadení, zameraná na tréning mozgu. Koncoví užívatelia môžu trénovať svoj ​​mozog pomocou herného zážitku na : Zlepšenie schopnosti riešiť problémy, Urýchlenie reakcie mozgu, Zlepšenie pamäte a pozornosti. Koncoví používatelia môžu pristupovať k službe cez stolové počítače, mobilnú optimalizovanú webovú stránku, alebo smartfónovú aplikáciu. Koncoví užívatelia bSmarter Premium môžu hrať na svojom zariadení rôzne hry na tréning mozgu. Za týmto účelom by sa mal užívateľ prihlásiť k službe a zaplatiť poplatok na získanie prístupu a kredity na hranie. Užívateľ môže zrušiť predplatné kedykoľvek. S cieľom povzbudiť spotrebiteľa k užívaniu služby a trénovať svoj ​​mozog, budeme odmeňovať hráčov za ich úspechy. Oceneňovacia politika a jej mechanizmus sú založené iba na znalostiach a zručnostiach a akýkoľvek prvok šťastia je nemožný.

Potvrdenie / Registrácia


Na vstup do služby bSmarter musí Koncový používateľ zadať svoje mobilné telefónne číslo a /alebo niektoré ďalšie údaje a /alebo informácie prostredníctvom propagačnej webovej stránky ("Vstupné Stránky") prevádzkovanej Media Market -om.
Potom Koncový užívateľ dostane SMS vo svojom mobilnom zariadení, s Osobným Identifikačným Číslom ("PIN kód"), alebo tzv ponukovú správu s informáciami o službe. Zadaním obdržaného PIN kódu na vstupnej stránke a /alebo zaslaním potvrdzovacej správy a /alebo používaním služby Koncový užívateľ uznáva a potvrdzuje, že prečítal Všeobecné obchodné podmienky, je oprávneným držiteľom mobilného účtu za telefón, alebo má súhlas platiteľa telefóneho účtu používať túto službu.
Koncový užívateľ dostane potvrdzujúcu SMS správu o úspešnej aktivácii bSmarter služby, spôsobe, frekvencii a nákladov na prevzatie Služby, rovnako ako presné detaily odhlásenia.

Predplatné


bSmarter prebiehajúca predplatená služba. bSmarter členský poplatok je 6,4 Euro /Týždeň. Poplatok bude účtovaný na mobilný telefónny účet, alebo predplatené saldo. Koncový užívateľ môže zrušiť predplatné kedykoľvek. Ak chcete zrušiť službu, Koncový užívateľ by mal poslať SMS s textom "STOP BSMART" na krátke číslo 7604.

Náklady a Poplatky


Ako bolo uvedené vyššie, náklady na službu bSmarter sú 6.4 Euro /Tždeň, platené na účet za mobilný telefón Koncového užívateľa /predplatené saldo každý týždeň. Spôsob nabíjania je Premium MT SMSkami odoslanými na Koncového užívateľa na základe jeho žiadosti o službu bSmarter. Táto správa bude obsahovať prihlasovacie údaje k službe bSmarter. Poplatky sú vyberané podľa Prevádzkovateľov Mobilných Sietí.


Poplatky sú odpísané proti účtu Koncového užívateľa Prevádzkovateľom, v prípade predplateného predplatného sa poplatky odpočítajú zo salda Koncového užívateľa. Koncový užívateľ týmto výslovne udeľuje jeho alebo jej oprávnenie pre nabíjanie, a zaväzuje sa na zaplatenie v plnej výške za poplatky, ktoré vznikli v dôsledku upísania a / alebo používania služby bSmarter.


Ak nie ste osoba zodpovedná za zaplatenie mobilného účtu, prosím, získajte povolenie od platiteľa mobilu pred prihlásením a /alebo používaním služby bSmarter. Svojím podpisom a /alebo účasťou na službe, Media Market predpokladá, že Koncový užívateľ získal potrebné povolenie, súhlas alebo schválenie od platiteľa mobilného účtu, opatrovníka alebo rodičov.
Všetky SMS správy zaslané Koncovým používateľom budú účtované mobilným operátorom Koncového užívateľa štandardnou tarifou. Tieto tarify sa môžu líšiť podľa operátora. Prosím, pre viac nformácií o uložených poplatkoch kontaktujte svojho GSM operátora.

Webové stránky bSmarter


Po úspešnej registrácii na službe bSmarter a zaplatení členského poplatku, obdržíte SMS správu s heslom na webovú stránku hry bSmarter:
http://sk2.bsmarter.me ("Portál"). Portál je kompatibilný s počítačmi a mobilnými prehliadačmi.


Aby ste mohli hrať hru bSmarter, mali by ste sa zaregistrovať na našom Portáli a kliknúť na tlačidlo play. Počas týždňa, po úspešnom zbere členského poplatku, obdržíte SMS správu s informáciou o novej hre dostupnej na portáli bSmarter a heslo. Za predpokladu, že členský poplatok bol úspešne vybraný, budete môcť hrať novú hru.


Každá hra sa skladá z piatich, mozog školiacich otázok. Cieľom je odpovedať na čo najviac otázok správne, v najkratšom možnom čase. Na konci každej hry bude mať užívateľ k dispozícii jej výsledok, štatistiky výkonnosti a ďalšie užitočné informácie o hre.


Media Market vynakladá všetko úsilie na overenie a zabezpečenie presnosti a integrity obsahu poskytovanom na portáli bSmarter. Avšak, negarantujeme, že poskytnutý obsah poskytnutý je všetkými prostriedkami bez všetkých chýb a nepresností, a užívateľ nebude mať žiadny nárok, alebo akékoľvek právo na odvolanie sa vo veci
.

Súťaž

Ako doplnok k službe bude najlepšiemu Koncovému užívateľovi udelená hodnotná cena.

Súťaž o ceny začína na prvého, každého ročného štvrťroku, o 00:00:00 hodine a trvá tri mesiace ("Súťažné Obdobie").
Za každé Súťažné Obdobie je len jedna (1) cena, ktorá bude udelená.


Koncový užívateľ bude musieť súťažiť proti ostatným Koncovým užívateľom zo Slovenska a tým, ktorí používajú službu bSmarter počas rovnakého Súťažného Obdobia.


Koncový užívateľ, ktorý odpovedal správne na najviac otázok, v najkratšom možnom čase, na akejkoľvek hre na bSmarter portáli v Súťažnom Období - vyhráva cenu propagovanú na registračnej web stránke. Všetci Koncoví užívatelia vstupujú do rovnakej súťaže prostredníctvom niekoľkých dostupných akcií. Akcie môžu inzerovať rôzne ceny. Víťaz dostane cenu, ktorá bola inzerovaná na Cieľovej Stránke, cez ktorú vstúpil do súťaže.


Výherca bude kontaktovaný telefonicky zástupcom Media Market -u, alebo podporným úradom miestnych zákazníkov.


Na konci každého súťažného obdobia, bude meno víťaza zverejnené na internetových stránkach bSmarter-u. Výsledky sú konečné a záväzné a žiadna korešpondencia neprebehne.


Do 10 pracovných dní po ukončení súťaže bude víťaz osobne kontaktovaný prostredníctvom mobilného telefónneho čísla, použitého na prihlásenie sa k odberu služby bSmarter. Po oznámení za víťaza, má tento 14 dní odo dňa oznámenia na poskytnutie svojej adresy, na ktorú má byť cena zaslaná a svojej fotografie Media Market - u, alebo jeho miestnemu zástupcovi. Pokiaľ výherca neposkytne adresu, na ktorú sa má poslať cena a /alebo jeho fotografiu, alebo nie je v kontakte s Media Market - om do 14 dní po oznámení, výhra prepadá a Media Market už nebude povinný poskytnúť víťazovi cenu. Cena potom bude venovaná víťazovi druhého miesta s tiež rovnakým časovým obdobím 14 dní na poskytnutie adresy Media Market -u na presmerovanie ceny.


Cena bude víťazovi doručená do 28 dní po tom, čo Media Market získa jeho adresu na dodanie.


Media Market si vyhradzuje právo nahradiť položku v rovnakej, alebo vyššej hodnote, ako alternatívu na nahradenie niektorej z cien v celku, alebo čiastočne. Cena musí byť prijatá ako ponúkaná, a je neprenosná a nedeliteľná.


Media Market si vyhradzuje právo využiť obrázky, fotografie, mená a oblasť bývania všetkých víťazov na všetky budúce propagácie, reklamné alebo marketingové účely, bez predchádzajúceho súhlasu, alebo oznámenia, alebo platenia víťazovi
..

Pomoc a podpora

Pre pomoc a podporu môžete kontaktovať naše call centrum na 00421258252798 


Duševné vlastníctvo


Službu môžete použiť na svoje osobné nekomerčné použitie.


Termín bSmarter a všetky ostatné ochranné známky, servisné značky a /alebo obchodné názvy používané Media Market -om na Službe z času na čas ("Ochranné Známky"), sú ochrannými známkami, servisnými značkami a /alebo obchodnými názvami Media Market - u alebo jednej z jeho spoločností v skupine alebo udeľovateľov jej licencie, a tieto subjekty si vyhradzujú všetky práva na Ochranné Známky. Okrem toho, ďalší obsah Služby, vrátane, ale nie výhradne, Hry, obrázy, obrázky, grafika, fotografie, animácie, videá, hudba, zvuk a text patria Media Market - u, alebo jednému z jeho spoločností a /​​alebo licenčných skupín, a sú chránené autorskými právami a /alebo inými právami duševného vlastníctva. Beriete týmto na vedomie, že pri používaní Služby nezískate žiadne práva na ochranné známky, alebo Obsah Služby, než ako je uvedené v tejto Dohode.


Najmä za žiadnych okolností nemôžete skopírovať ľubovoľný Obsah Služby (vrátane a bez obmedzenia trivia otázky, odpovede, alebo hry), alebo využívať dolovanie dát, roboty, škrabanie obrazovky, alebo podobné zhromažďovanie údajov a extrakčné nástroje na Službe.

Zodpovednosť


Použitie bSmarter- u a /alebo web stránky Media Market prebieha na vlastné riziko koncového užívateľa. Koncový užívateľ musí poskytnúť všetko- kompatibilný mobilný telefón, hardvér, alebo iné zariadenia a softvér, a zabezpečiť, aby boli v prevádzkyschopnom stave a vhodné na služby bSmarter. Media Market nemôže zaručiť, že služby BSmarter spĺňajú požiadavky koncového užívateľa, a že stiahnutie, príjem a /alebo prezeranie služieb BSmarter bude bez prerušenia, alebo chýb.Ak kedykoľvek Koncový užívateľ nie je schopný používať bez prerušenia službu bSmarter, v žiadnom prípade to nevedie k nároku na zníženie poplatkov za bSmarter služby, k akékoľvek právo na vrátenie platieb dopredu zaplatených.Akékoľvek použitie služieb bSmarter je podľa vlastného uváženia a rizika koncového užívateľa, a že za žiadnych okolností Media Market nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie obmedzene, za infekcie, alebo kontaminácie, alebo straty dát, alebo poškodenie(ia) hardvéru a /alebo softvéru koncových užívateľov, vyplývajúcich z prístupu k webovým stránkam, alebo využívania služieb bSmarter-u, alebo stiahnutých bSmarter služieb, vrátane hardvéru a softvéru vyžadovaného na pripojenie k službám bSmarter. Je zodpovednosťou koncových užívateľov, aby prijali potrebné opatrenia, aby sa zabránilo možnému poškodeniu tohto druhu.V prípade, že Media Market je z akéhokoľvek dôvodu povinný nahradiť koncovému užívateľovi priame, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, takáto náhrada v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu faktúry za služby bSmarter, platených koncovým užívateľom pre údajné poškodenia.Obsah Webovej stránky bol zostavený s najväčšou starostlivosťou. Avšak, Media Market nemôže poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o povahu, presnosť alebo obsah týchto informácií. Media Market nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia, nepresnosti, nedorozumenia, oneskorenie, alebo nečitateľné objednávky, alebo oznámenia na základe používania Internetu, alebo príslušného informačného miesta.

Záverečné ustanovenia


Akékoľvek spory týkajúce sa plnenia týchto Obchodných podmienok budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi.


Media Market si vyhradzuje právo čas od času zmeniť tieto podmienky. Zmeny budú oznámené koncovým užívateľom vyvesením na portáli bSmarter.